OBČNI ZBOR IN VOLITVE V ORGANE KLUBA ZSŠ IN SVETNIKA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS

Klub ZSŠ na podlagi 44. člena Statuta in 7. člena Volilnega pravilnika Kluba Zgornjesavinjskih študentov ter sklepa Upravnega odbora na 10. redni seji Upravnega odbora Kluba ZSŠ  31. oktobra 2020 ob 19.00 uri organizira volitve Kluba ZSŠ, ki bodo potekale v prostorih KZSŠ (Foršt 6).
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev delovnega predsedstva
4. Poročilo upravnega in nadzornega odbora
6. Spremembe aktov Kluba ZSŠ
5. Izvolitev volilne komisije
6. Predstavitev kandidatov
7. Volitve v organe Kluba zgornjesavinjskih študentov
8. Razno
Vabljeni!
Na podlagi 44. člena Statuta in 7. člena Volilnega pravilnika Kluba Zgornjesavinjskih študentov ter sklepa Upravnega odbora kluba z dnem 9. oktober 2020 razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:
predsednik kluba ( 1 mesto)
člani upravnega odbora ( 4 mesta- tajnik, blagajnik, podpredsednik in član upravnega odbora))
predsednik dijaške sekcije ( 1 mesto)
član nadzornega odbora ( 3 mesto)
svetnik sveta ŠOLS ( 1 mesto)
svetnik sveta zveze ŠKIS ( 1 mesto)
***** kandidacijski postopek traja 14 dni, kandidature pričakujemo vključno z 24. 10. 2020, izjemi sta kandidaturi za svetnika, ti dve kandidaturi morata biti na klub poslani najkasneje do 16.10.2020.
V tem času morajo vsi kandidati podati lastnoročno podpisano kandidaturo v zaprti kuverti na sedež Kluba
oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba s pripisom »KANDIDATURA«.
Kandidatura mora vsebovati:
– ime in priimek kandidata,
– naslov stalnega prebivališča,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– številko mobilnega telefona,
– elektronski naslov,
– mesto za katerega kandidira,
– opis dosedanjih aktivnosti v klubu,
– vizijo delovanja v klubu.
Vsi kandidati morajo priložiti izvirno potrdilo o vpisu ter življenjepis.
Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).
Kandidatura ZA SVETNIKA ŠOLS mora vsebovati:
– ime in priimek
– rojstne podatke,
– naslov stalnega bivališča,
– telefonsko številko,
– letnik in smer študija,
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega
podmladka, in
– lastnoročni podpis kandidata.
(obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani Zveze ŠKIS)
Kandidatura ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS mora vsebovati vse zgoraj navedene sestavne dele. (obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani Zveze ŠKIS).
Volilno pravico imajo vsi člani Kluba ZSŠ z veljavnim potrdilom o vpisu za leto 2020/2021.
Volitve bodo potekale v skladu z aktivnimi navodili NIJZ, zato je v prostorih obvezno nošenje zaščitne maske in varnostna razdalja (1,5 m).