Štipendije:

Zakon o štipendiranju: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113765

Splošne informacije: http://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/stipendije/

Državne štipendije( dodatne informacije in vloga): https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Dodatne informacije o Državnih štipendijah in vloga za dodelitev državne štipendije:

Zoisove štipendije( dodatne informacije):

/https://www.gov.si/gone?url=http://mddsz.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/zoisove_stipendije/

Dodatne informacije o Zoisovih štipendijah: https://www.gov.si/gone?url=http://mddsz.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/zoisove_stipendije/

Kadrovske štipendije( dodatne informacije):

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/

KONTAKT

Klub zgornjesavinjskih študentov
Foršt 6
3333 Ljubno ob Savinji
info@kzss.si

PARTNERJI